سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترموکوپل چیست؟ و انواع ترموکوپل

ترموکوپل صنعتی چیست

AترموکوپلهاGHAROOOOکه پهلو اساس پدیده سی بک seebeck (کار) می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند از. مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام اوج و دقت مفت اشاره کرد محدوده. معادل گیری گرمی توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون زیبنده استفاده می باشند ترموکوپلها.

به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند اما. به لحاظ تعظیم مواردی در نگرش نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا اندازه زیادی کاهش می یابد مزایای.

ترموکوپل از:

مزایای آن ها می نبوغ به سادگی ، ارج مناسب ، تقویت و ابدیت بالا جهت مصارف صنعتی و مداقه مناسب رمز کرد محدوده. اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها گشاد بوده و در وضعیت محیطی متفاوت شایان مصرف می باشند ترموکوپل. ها دارای سرعت پاسخ دهی منت بدلیل ثابت زمانی کوچک می باشند از. معایب ترموکوپل ها ، غیر خطی بودن ، تماسی وجود داشتن در (معرض مجادله و گیاه و ، …) مداقه متوسط را می توان معروفیت برد موجب. استعمال ترموکوپل درون مکان هایی که لرزش یا ضربه وجود دارد برای مراقبت از سنسور از روکشی بنام ترموول یا غلاف استعمال می شود که باعث کاهش سرعت پاسخگویی می شود ساختار.

ترموکوپل ترموکوپل:

ها با استفاده از وحدت یک فلز و آلیاژ تولید می شوند و با همین مکانیزم ساده قادر به وزن گیری دما به راحتی داخل رنج وسیعی از 270 تا- حدود 1800 منصب می باشند انواع.

 

ترموکوپل ترموکوپل:

ها گوناگون مختلفی دارند که طبق جنس فلز و آلیاژ آن بوسیله ریه دسته ذیل تقسیم می شوند 1.

 

ترموکوپل. نوع K این :

ترموکوپل از سیم فلزی Ni Cr-به  (اشتهار تجاری کرومل Chromel  و ) Ni  Al-به (نام تجاری آلومل Alumel  ساخته) می شود این. ترموکوپل مفت بها است و یکی از پرکاربردترین و متداولترین نوع ترموکوپل ها می باشد رنج.  عملکرد دمایی آن بین 250 −C °و1300 C °این  (رنج مطلق تراشیدن و بسته به سازنده و نوع ظاهری آن متفاوت خواهد وجود بطور شهید ترموکوپل های سیمی شکل سنخ K رنج 40 تا- 250 درجه می باشد و سنخ میله ای آن قادر به اندازه گیری تا محدوده 1300 درجه هستند حساسیت). ترموکوپل تیپ K تقریبا 41 µV  C/°است  و معمولا در دماهای رفعت مورد استفاده استراحت می گیرد ترموکوپل. نوع K بخاطر کاربرد از مس نفوذ کردن ضد اکسیداسیون دارد لذا در کوره ها که اکسیداسیون رخساره می دهد ارزان است 2.

 

ترموکوپل. جنس J این :

 

ترموکوپل از فلز آهن Fe ( و ) آلیاژهای مس نیکل- Cu Ni-کنستانتان (Constantan ساخته  )  می شود رنج. دمایی این ترموکوپل بین 180 -C°و  800 C°است به. برهان احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود درک. ترموکوپل نوع J ، بوسیله اندازه ی 51 µV Cاست/°درون. ترموکوپل نوع J به علت حیات آهن در مکانهایی که امکان اکسیداسیون حیات دارد بهتر است استفاده نشود 3.

 

ترموکوپل. نوع E  این:

 

ترموکوپل با مصرف از فلزات Ni Cr-کرومل (و) Cu Ni-کنستانتانConstantan (باریک ) می شود رنج. عملکرد دمایی آن، بین 40 −C °و 900 C°است این. ترموکوپل با 62 µV C/°بیشترین  حساسیت را دارد و می توان از آن در کاربردهای خلاء و مواردی که سنسور در آن حفاظت نشده، مصرف کرد 4.

 

ترموکوپل. نوع T این :

ترموکوپل از مس Cu و آلیاژ Cu Ni-کنستانتان  (Constantan ساخته) می شود-رنج. عملکرد دمایی این نوع ترموکوپل، بین 250 −C °و 400 C°است  این. ترموکوپل نسبتا کم ارزش و برای کاربردهای با دمای پایین مناسب است و تو موافق تری قائم است حس. این ترموکوپل، 46 µV C/°است  ترموکوپل. نوع T در صنعت به دلایل ذیل بیشتر مورد کاربرد می گیرد نسبت :

    بوسیله طولانی گوناگون ترموکوپل خطی تر است رنج

    منصب حرارت مناسبی دارد همچنین

    از حساسیت دهش برخوردار است 5

 

ترموکوپل.    سنخ N N :

این ترموکوپل از فلزهای Ni-Cr-Si (به صیت تجاری نیکروسیل) و Ni-Si-Mg (به نام تجاری نیسیل  Nisil) باریک می شود. محدوده دمائی آن بین -270°C و +1300 °C  است. دریافتن این ترموکوپل، 30 µV/°C  است و معمولا در دماهای بالا تک استفاده راحتی می گیرد. نیز بردباری این سنسور داخل برابر اکسید شدن در دماهای ارتفاع بهتر نوع K می باشد.

 

6.    ترموکوپل جنس  R،  S S و :

B این ترموکوپل ها با استفاده از-Pt (Rh - پلاتین) رادیوم با ترکیبات متنوع مخلوق می (شود تفاوت این سه جنس در میزان پلاتین). آنهاست بها¬آن ها بالا و حساسیت آن بسیار کم و تو  حدود10/°µV  C و محدوده دمایی آن  -تقریبا °50 C +و °1750 C. است گوناگون این ترموکوپل ها در اندازه گیری با دمای بالا بطور مثال در صنعت تیغ دار کردن و فولاد به کار می.قضیه)

 

ند زمان پاسخ یک ترموکوپل چقدر

است؟ زمان مورد نیاز یک سنسور برای الحاق به.63 2? تغییر مرحله دما در یک مجموعه از شرایط روشن تعریف شده. است پنج ثابت زمان لازم است تا سنسور به 100? ارج تغییر مرحله نزدیک. شود ترموکوپل محل پیوند در معرض سریعترین پاسخ را نمایش می. دهد نیز هرچه قطر غلاف پروب عرشه باشد ، واکنش سریعتر خواهد بود اما حداکثر گرمی ممکن است پایین تر. باشد با این حال ، آگاه باشید که گاهی اوقات غلاف پراب نمی تواند در برابر دمای کامل نوع ترموکوپل مقاومت. یواش درباره زمان پاسخ ترموکوپل بیشتر.

 

بدانید چگونه جنس محل پیوند پراب را انتخاب

کنید؟ پراب ترموکوپلی برش خورده با یکی از سه نوع یکدلی وجود: دارد زمینی ، بی محور خواه در. معرض داخل نوک یک پراب اتصالی خاکی ، سیم های ترموکوپل از لحاظ جسمی به سرنوشت داخلی دیواره پراب وصل می. شوند این حکم باعث واگذاری حرارت از بیرون ، از قانون دیواره پراب به محل پیوند ترموکوپل می. شود داخل یک پراب بی بنیاد ، یگانگی ترموکوپل از دیواره پراب جدا می. شود زمان پاسخ آهسته پر حرارت از استیل پایه .

 

است مزایای:

 

ترموکوپل از مزایای آن ها می استعداد به سادگی، قیمت مناسب، تقویت و دوام رفعت جهت مصارف صنعت و دقت مفت اشاره. کرد محدوده پیمانه گیری حرارت توسط ترموکوپل ها وسیع بوده و در شرایط محیطی متفاوت برازنده استفاده می.  باشند ترموکوپل ها دارای سرعت پاسخ دهی خوبی بدلیل ثابت زمانی کوچک می. باشند از معایب ترموکوپل ها، غیر خطی بودن، تماسی (بودن داخل معرض اغتشاش و شوک ...)و ، دقت متوسط را می توان نام. برد موجب استفاده ترموکوپل در جا هایی که لرزش یا ضربه وجود دارد برای محافظت از سنسور از روکشی بنام ترموول یا غلاف کاربرد می شود که باعث کاهش سرعت پاسخگویی می.